nj

Пословнице у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу

Пословнице обављају следеће послове:

- Послови израде и реализације годишњих програма рада пословнице
   и извештаја о реализаци
- Припрему предлога за изградњу, надзиђивање и доградњу склоништа
- Послови организације извођења радова и надзора
- Послови техничког пријема, контроле, и евиденције склоништа
- Послови текућег и инвестиционог одржавања и хитних интервенција
- Послови складиштења материјала и средстава пословнице
- Послови обрачуна цене закупа
- Послови фактурисањаи наплате закупа
- Финансиско- материјални послови
- Послови физичко техничког обезбеђења објеката и пословног
   простора
- Послови архивирања регистраторског материјала
- Послови пословне коресподенције, курирски и други послови опште
  службе


Пословница у Новом Саду
Пословница у Нишу
Спасоје Секулић 
руководилац пословнице
Нови Сад
Драган Поповић
 руководилац пословнице Ниш
Контакт пословнице Нови Сад
Контакт пословнице Ниш
ул. Браће Јовандића 4,
21000 Нови Сад
021/528-227,  527-676
ул. Косте Стаменковића 11,
18000 Ниш
 018/258-166, 244-364Пословница у Крагујевцу
Контакт пословнице Крагујевац
              Марко Ракоњац
 руководилац пословнице Крагујевац
ул. Милоја Павловића 9,
34000 Крагујевац
 034/331-381,  300-167,  300-16

Контакт канцеларије Ужице
ул. Момчила Тешића 10/I спрат
31000 Ужице
 031/514-581, 511-792