Dokumenti Klastera

Principi klastera

Strateški ciljevi:

 • Modernizacija železničkog sistema u regionu;
 • Usklađivanje standardizacije železničkih sistema u jugoistočnoj Evropi;
 • Povećanje produktivnosti i konkurentnosti na međunarodnom tržištu;
 • Bolji vanregionalni imidž i bolje pozicioniranje pred EU i Briselom;
 • PR aktivnosti u okviru EU za bolju finansijsku podršku nacionalnim železnicama u našem regionu;
 • Iniciranje uvođenja inovativne tehnologije u železnice našeg regiona kao i veće transparentnosti u okviru tih procesa;
 • Sinhronizacija zakona i podzakonskih akata u regionu sa EU koji omogućavaju intenzivniji putnički i teretni železnički saobraćaj u ovom delu Evrope;
 • Razvoj javnog i privatnog partnerstva u okviru železničkog sektora u regionu;

 

Aktivnosti:

 • Formiranje kvalitetnih i aktuelnih baza podataka;
 • Međunarodna saradnja;
 • Velika godišnja regionalna Konferencija klastera (svake godine u drugoj državi);
 • Organizacija drugih događaja (regionalni susreti članova, okrugli stolovi, rad sa medijima i javnošću u regionu);
 • Koordinacija nacionalnih železnica za aktivno učešće u svim zajedničkim aktivnostima kao i približavanju ili ispunjavanju strateških ciljeva klastera;
 • Saradnja i intenzivna komunikacija sa lokalnim samoupravama u regionu;

 

Sektori klastera:;

 • edukacija i sertifikacija;
 • logistika, infrastruktura i informacione tehnologije;
 • međunarodna saradnja i strateško planiranje;

 

Konferencija klastera:

 • Jednom godišnje po rotirajućem sistemu (svaki put u drugoj državi regiona čije su kompanije članice klastera) sastaje se Konferencija klastera kojoj prisustvuju svi članovi klastera.
 • Članovi klastera i sektori klastera na godišnoj konferenciji podnose svoje predloge o kojima se konferencija izjašnjava i prihvata ih ili odbija natpolovičnom većinom glasova. Prihvaćeni predlozi ulaze u program rada klastera između dve godišnje konferencije, a Predsedništvo se stara o njihovoj realizaciji.
 • Redovne članice klastera iz svake zemlje na svakoj drugoj godišnjoj konferenciji biraju svog predstavnika u Predsedništvo klastera na mandat od dve godine.
 • Članovi Predsedništva su jedan izabrani predstavnik svake zemlje i po jedan predstavnik AEbt (inicijator iz sistema EU železnica) i BSN (operativni izvršilac u regionu jugoistočne Evrope). Članovi Predsedništva biraju Predsednika kao prvog među jednakima koji predsedava Predsedništvom klastera.
 • Konferencija klastera može formirati i zasebna stručna i radna tela klastera po potrebi i opredeliti dodatne budžete za njihov rad, ako o tome postoji saglasnost članova klastera.

 

Predsedništvo klastera:

 • Predsedništvo izvršava odluke Godišnje konferencije klastera i najkasnije 15 dana pre održavanje godišnje konferencije dostavlja svoj izveštaj o radu u periodu između održavanja dve godišnje konferencije svim članovima klastera.
 • Predsedništvo donosi odluke konsenzusom svih svojih članova. Sve odluke oko kojih se ne može postići konsenzus Predsedništvo prepušta godišnjoj konferenciji svih članica Rail Clustera SEE.
 • Predsedništvo sprovodi odluke godišnje konferencije u saradnji sa BSN kao operativnim izvršiocem na nivou regiona i AEbt kao partnerom na nivou Evropske unije.
 • Predsedništvo delegira iz svog sastava predstavnike za komunikaciju sa institucijama Evropske unije i drugim globalnim i regionalnim partnerima. Stalni predstavnik ovog tela je Predsednik klastera.
 • Predsedništvo može konsenzusom na mandat od dve godine imenovati predsednika i izvršnog direktora klastera iz svojih redova za operativne poslove i sprovođenje odluka godišnje konferencije klastera.