Šta je SEERRIN?

Mreža za železnička istraživanja Jugoistočne Evrope (SEERRIN – South East Europe Rail Research Network) je partnerstvo istraživačkih odseka univerziteta sa Klasterom železnica za Jugoistočnu Evropu (RCSEE), regionalnom železničkom industrijom, operaterima, menadžerima infrastrukture, vladinim agencijama i finansijskim telima. Osnovana je da bi se uspostavila intenzivnija saradnja između aktera uključenih u istraživanje, razvoj i inovacije u železničkom sektoru u celom regionu Jugoistočne Evrope.

SEERRIN za cilj ima da razvije aktivna partnerstva između organizacija kako bi pospešila razvoj i usvajanje modernih tehnologija na regionalnim želzničkim mrežama, i kako bi razvila veštine i kapacitete regionalne železničke industrije da podrži isporuku modernih, efikasnih rešenja.

 

Ciljevi

 • Partnerstvo akademskih institucija i industrije
  • Omogućavanje veće saradnje između univerziteta I istraživačkih institucija, železničke industrije i javnih tela zaduženih za upravljanje i investiranje u železničku mrežu
 • Znanja i veštine
  • Razvoj veština i praktičnih znanja potrebnih za podršku rastu i unapređenju regionalnih železničkih mreža.
 • Istraživanje, razvoj i inovacije
  • Jačanje istraživačkih, razvojnih i inovacionih aktivnosti u cilju razvoja regionalne železničke mreže
 • Prenos znanja
  • Omogućavanje povećanog transfera i primene tehničkih znanja i iskustava u železnici

 

Aktivnosti

 • Saradnja i razmena znanja između fakulteta (istraživanje)
 • Saradnja između univerziteta i industrije (istraživanje i razvoj)
 • Partnerstvo za projekte finansirane od strane spoljnjih institucija (npr. EU)
 • Komercijalni inovativni projekti

 

Dokumenta

 

Kontakt

Za kontakt i sva pitanja obratite se na seerrin@rcsee.org

 

Partneri